Vă reamintim că taxa de reînnoire clasică mai poate fi achitată numai până la 31 Decembrie 2016!

 

Reînnoire gratuită!

Vă reamintim că reînnoirea afacerii de anul acesta poate fi gratuită pentru Întreprinzătorii Privaţi Autorizaţi Amway (IPA Amway) și Cumpărătorii Privilegiaţi Plus (CPP), care trebuie să își reînnoiască afacerea pentru prima dată în acest an. PRIMA REÎNNOIRE POATE FI GRATUITĂ!

Dacă v-ați alăturat afacerii Amway în perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2016, vă puteți reînnoi afacerea GRATUIT în mod automat. Singura condiţie este să fi generat un volum personal total de cel puţin 100 VP* de la data înscrierii iniţiale ca Întreprinzător Amway şi până pe 31 decembrie 2016!
Vă rugăm să reţineţi că acele comenzi care au beneficiat de reducerea pentru prima comandă, nu vor fi luate în considerare în cadrul acestei promoţii.

Reînnoire gratuită pentru CP – la achiziţionarea unui volum de produse în valoare de minimum 500 lei în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 (în perioada deţinerii statutului de CP). Unităţile care îndeplinesc acest criteriu vor fi reînnoite automat în cursul lunii Ianuarie 2017

După 15 ianuarie 2017 toate unităţile Amway nereînnoite vor fi demisionate automat, iar paginile respective vor fi dezactivate temporar.

După dezactivare veţi putea achita taxa de reînnoire fie direct în Amway Business Center București, fie prin transfer bancar în contul Amway pentru comenzi şi trimiterea unei cereri de reînnoire prin e-mail (inforo@amway.com).

Contul în care se poate face plata taxei de reînnoire târzie este:

RO36RZBR0000060009482271 – Raiffeisen Bank Agentia Dorobanți- comision 0.

Reactivarea unităţii şi a paginii corespunzătoare după achitarea taxei de reînnoire târzie durează aproximativ 4 zile lucrătoare, după care pagina se va putea accesa, introducând numarul Amway şi PIN-ul unităţii respective.

Taxa de reînnoire pentru IPA/CPP:

  • Reînnoire clasică - 1 septembrie - 31 decembrie 2016 (SRV9990 = 90,77 lei)
  • Reînnoire târzie - 1 ianuarie - 31 august 2017 (SRV9991 = 121,01 lei)

Vă informăm că taxa de reînnoire târzie (SRV9991) în valoare de 121.01 lei, se va putea achita împreună cu o comandă online pâna în 15 ianuarie 2017. Conform termenilor contractuali, unităţile Amway care nu au fost reînnoite până la data de 31.12.2016 nu mai pot plasa comenzi şi nu mai pot desfăşura niciun tip de activitate Amway până la achitarea taxei de reinnoire târzie.

Taxa de reînnoire pentru Cumpărătorii Privilegiați Amway:

Reinnoirea pentru CP (SRV0060) – poate fi plătită numai de persoanele care deţin deja statutul de Cumpărător Privilegiat.

  • Reînnoire clasică - 1 septembrie - 31 decembrie 2016 (SR0060 = 39,32 lei)
  • Reînnoire târzie - 1 ianuarie - 31 august 2017 (SRV0060 = 39,32 lei)

Un IPA/CPP Amway se poate reînnoi cu statutul de CP numai după schimbarea statutului în CP, pe baza formularului semnat de IPA/CPP-ului care solicită schimbarea statutului.


Renewal fee 

 

We would like to remind you that the classic renewal fee may be paid only until december 31, 2016!

Free renewal!

We would also like to remind you that this year renewal may be free for Amway Business Owners (ABO) and Members Plus (M+), which must renew their business for the first time this year. THE FIRST RENEWAL MAY BE FREE!

If you have joined Amway between 1st of July 2015 and 30th of June 2016, you can renew your business FREE automatically. The only condition is to generate a total personal volume of at least 100 VP* from initial registration date as ABO until December 31, 2016!
Please remember that the orders who benefited the first order discount, will not be considered for this promotion.

Free renewal for Members (M) – for purchasing products worth at least 500 lei, between 1st of January and 31st of December 2016 (while hoding the Member status). The units that meet this criterion will be automatically renewed during January 2017

After January 15, 2017 all Amway units not renewed will be automatically deactivated, and their web-pages will be temporarily disabled.

After deactivation you will be able to pay the renewal fee directly in Amway Business Center București, or by bank transfer in Amway orders account and by sending a renewal request by e-mail (inforo@amway.com).

The account where you can make the payment for late renewal fee is:

RO36RZBR0000060009482271 – Raiffeisen Bank Dorobanți Agecy- commission 0.

Reactivation of the account and the coresponding page after paying the late renewal fee it takes about 4 working days, after that the page will be accesible by entering the Amway number  and the PIN of the respective account.

Renewal fee for ABO/M+:

  • Classic renewal – 1st of September – 31st of December 2016 (SRV9990 = 90,77 lei)
  • Late renewal – 1st of January – 31st of August 2017 (SRV9991 = 121,01 lei)

 

We would like to inform you that the late renewal fee (SRV9991) worth 121.01 lei, will be able to be paid together with an online order until 15th of January 2017. According to the contractual terms, Amway units that were not renewed until 31.12.2016 can not place orders and can not perform any type of Amway activity until late renewal fee is paid.

Renewal fee for Members:

Renewal for Members (SRV0060) – can only be paid by those who are already Members

  • Classic renewal - 1st of September – 31st of December 2016 (SR0060 = 39,32 lei)
  • Late Renewal  - 1st of January – 31st of August 2017 (SRV0060 = 39,32 lei)

 

One ABO/M+ can renew as a Member only after changing the status to Member, based on the form signed by the ABO/M+ who requested a change of status.