Vă aducem în atenție o scurtă prezentare legată de facilitățile fiscale oferite studenților care intenționează să înființeze o afacere proprie. Aceștia vor beneficia de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor astfel:

 

 • taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului la înregistrarea constituirii comercianţilor;
 • taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării comercianţilor, solicitate la constituire;
 • taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;
 • taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunţate de judecătorul-delegat la Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal;
 • taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică:
 • când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren;
 • când forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei pentru obligaţiile sociale;
 • când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică.

 

Pentru a beneficia însă de aceste facilități, studentul care obține calitatea de acționar va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să urmeze cursurile unei instituții de învățământ superior acreditată în România;
 2. să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi promovat, la data solicitării, toate cerințele programei de învățământ prevăzute de senatul instituție;
 3. să nu fi împlinit vârsta de 30 de ani.

 

*Pentru  informații suplimentare, vă recomandăm să consultați Hotarârea nr. 166 din 13 februarie 2003 privind facilităţile fiscale acordate studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie.

 


 The Financial Facilities offered to students who intend to build their own business*

 

The students who intend to build their own business will benefit from exemption from paying taxes and tariffs, as follows:

 • taxes and tariffs for the operations of matriculation issued by the National Trade Register Office, through Trade Register Offices attached to tribunals; tariffs for the operations issued by the Unique Office within the Trade Register Offices; and tariffs for the assistance services provided by the Trade Register Offices during the registration of the trader;
 • taxes and tariffs for the authorization to function requested by the traders in the moment of registering the business;
 • taxes and tariffs for obtaining the authorization to develop economical activities independently from the Public Administration;
 • taxes for publishing, in excerpt, in  Official Gazette of Romania (Monitorul Oficial al Romaniei), the forth part, the matriculation confirmation, pronounced by the delegate-judge in the Trade Register Office attached to tribunal;
 • stamp duty for the notarial activities associated to registering documents needed obligatorily in authentic form;
 • when a land is registered among the subscribed goods as contribution in kind to the social capital;
 • when the juridical form of the commercial society implies the unlimited responsibility of the associates or a part of them for the social obligations;
 • when the commercial society is constituted by public subscription.

 

To benefit from these facilities, the student who obtains the title of shareholder, should fulfill cumulatively the following conditions:

A. to take classes in a higher educational institution accredited in Romania;

B. to be at least in the second year of studies, when requesting the registration, and to respect all the conditions of the educational program emphasized by the institution council;

C. to be under 30 years old.

* For additional information, we advise you to consult the Decision nr. 166 from 13th of February 2003, regarding the fiscal facilities offered to students who intend to build their own business.